Stralingsbelasting en electrosmog 

Algemeen

Straling kan in zijn algemeenheid onderverdeeld worden in twee soorten met bijbehorende eigenschappen:

1. electrosmog of (electro)magnetische belasting

2. aardstralen of geopathische belasting

 

De invloed van  straling op ons lichaam

In de afgelopen dertig jaar is de omgevingsvervuiling door aardmagnetische en elektromagnetische velden en golven enorm toegenomen. Tegelijkertijd konden er nieuwe ziekten ontstaan, resp. kon men een sterke toename van bekende klachten waarnemen: (in willekeurige volgorde)  zoals verminderd prestatievermogen, (in)slaapstoornissen, allergieën, neurodermitis, epileptische aanvallen bij kinderen, hartritmestoornissen, astma, verhoging van de kans op een hersenbloeding en/of trombose, haaruitval, onvruchtbaarheid, kankers, agressiviteit, extreme schommelingen in de glucosespiegel (hypo/hyper glykemie) en cholesterolspiegel, ADD/ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk en depressiviteit, om maar eens enkele te noemen.

Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat deze klachten verband (kunnen) houden met deze (elektro)magnetische velden, zeer vele studies uit de gehele wereld hebben regelmatig aangetoond dat er een (zeer) negatieve invloed van deze straling op mens, dier en natuur is.


Betonnen (stalen) gebouwen verminderen/veranderen deze frequentie en veroorzaken daar Jet Lag-achtige veranderingen in het lichaam (sick building syndroom)


Vanuit mijn eigen achtergrond als Natuurgeneeskundige heb ik ook in mijn praktijk de afgelopen jaren steeds vaker te maken gekregen met de meest uiteenlopende klachten ontstaan als gevolg van  deze geopathische belasting (aardstralen) en electrosmog-allergieën  e.d.

Deze klachten verminderden sterk of gingen zelfs helemaal over na het neutraliseren van de straling uit de aarde en/of electrosmog, door de Neutralisatoren van Geomack.


Zoals tevens uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt, maakt ons lichaam onder ”normale omstandigheden” serotonine aan.  Deze serotonine wordt later omgezet in melatonine.

De melatonine beïnvloed o.a. sterk ons dag- en nachtritmegevoel.

Als gevolg van de toename van straling (aardstralen en electrosmog)  wordt de serotonine productie sterk (negatief) beïnvloed.

Over het algemeen zal de serotonine-productie sterk afnemen, want door de straling herkent het lichaam het dag en nacht ritme niet meer en zal daarop reageren met een verminderde serotonine productie, want het lichaam ervaart “het donker worden” niet meer zoals dat bedoeld is.


Verminderde serotonine /melatonine-aanmaak veroorzaakt (in)slaap problemen en andere psychische en fysische problemen, zoals hierboven omschreven.


Verandering van de luchtsamenstelling

Ook stoorvelden in het aardmagnetisme, de aanwezigheid van aardstralen, de aanwezigheid van elektrische en elektromagnetische straling, nylon vloerbedekking, airco  enz. geven een grote verschuiving in de verhouding van geïoniseerde luchtdeeltjes, waarbij de verhouding van + ionen t.o.v. – ionen  zelfs kan veranderen naar 4:1 tot 6:1.  Dit houdt in dat er 4 tot 6 positieve ionen aanwezig zijn tegenover 1 negatief ion.

Tevens zal groente en/of fruit en andere voeding ook deze straling opnemen, ook (leiding)water neemt gemakkelijk deze straling op.

Dus naast de uitwendige opname wordt u ook nog eens inwendig belast!


De lucht die we inademen bestaat uit moleculen van verschillende gassen en die moleculen bestaan op hun beurt weer uit atomen. Deze atomen bestaan uit een kern met positieve lading (protonen) en worden omhuld door negatief geladen deeltjes (elektronen). Een atoom is neutraal geladen als het aantal protonen even groot is als het aantal elektronen. Als de atomen door een of andere oorzaak elektronen verliezen dan wordt, in verhouding, de positieve lading groter. Deze deeltjes worden nu positieve ionen genoemd.

Als de atomen er elektronen bij krijgen, worden de ontstane deeltjes negatieve ionen genoemd.

De normale concentratie ionen in de lucht ligt tussen 1000 en 2000 ionen per kubieke meter lucht, met een verhouding van 5 positieve (+) op 4 negatieve (-) ionen. Hieruit blijkt de lucht per saldo een bepaalde positieve elektrische lading heeft. Dit is van levensbelang voor de ontwikkeling van organische processen en de zuurstofvoorziening in de cellen. Is de natuurlijke ion-verhouding in de lucht verstoord dan kan dit op de duur schadelijk zijn voor de gezondheid. (Cara!)

Stofdeeltjes in de lucht bijvoorbeeld vangen veel negatief geladen ionen weg, waardoor de concentratie positief geladen ionen toeneemt. In de praktijk wordt ademhaling moeilijker en kan dit astma-achtige aanvallen veroorzaken.


1. Electrosmog of (electro)magnetische belasting

1A. Onder electrosmog wordt verstaan alle soorten elektrische,  elektromagnetische  en ioniserende straling uit, door de mens vervaardigde apparatuur.


Deze  kan onderverdeeld worden in:

1Aa. Analoge (sinusvormige) frequenties

1Ab. digitale  frequenties - extreem laag/ laag/midden/hoog/ ultra hoog;    symetrisch/asymetrisch;   polair/bipolair


1B.  Voorbeelden van straling uit, door de mens vervaardigde apparatuur:

Radio’s,  televisies,  magnetrons, zonnebanken, koelkasten, koelmachines, wasmachines, haardrogers, T.L-buizen, adapters, waterbedverwarmers, halogeenlampen, (computer)monitoren, mobile/dect/UMTS telefoons,  radio-/televisie-/telefoon-/internet-en radarstraalzenders,  hoogspanningskabels/leidingen, stroomkabels/leidingen voor treinen/metro/trams, transformatiehuisjes, dynamo’s bij motoren, ioniserende/röntgenstraling,  enz. enz.


1C. Electro- en electromagnetische straling spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Als dergelijke straling op de ideale toestand van het menselijk lichaam inwerkt, kunnen de sturende commando's van de hersenen niet meer op de juiste manier worden doorgegeven en uitgevoerd. Voor een deel kan dit zelfs tot een verkeerde aansturing leiden. Ook kan er een verkeerde regulering van de stofwisseling in de cellen ontstaan en bij langdurige blootstelling kan zelfs weefselverandering ontstaan.

Kortom: mensen kunnen ziek worden.  Ook het autonome proces van zelfregulering kan door deze electro- en electro/aardmagnetische straling in hoge mate verstoord worden.


2. Aardstralen of geopathische belasting

2A. Onder geopathische belasting wordt verstaan alle soorten straling die uit de aarde komt: Hartmann-veldlijnen; Tellurische-veldlijnen; Curry-veldlijnen enz; geomagnetisme; straling uit wateraders, ertslagen, gas, olie, steenkolen, (radioactieve)gassen als bijv. radon enz. en door de aarde geabsorbeerde kosmische straling.


2B. Aan de hand van onderzoekresultaten verkregen uit diverse studies van een groot aantal wetenschappers en de daaruit ontstane hypothesen, begon Dr. Ernst Hartmann, van de universiteit van Heidelberg (D), in de jaren vijftig met een reeks buitengewoon nauwkeurige wetenschappelijke onderzoeken en ontdekte hij aanzienlijke variaties een  geomagnetisch netwerk.

Tevens kon hij daarbij enkele gegevens preciseren en corrigeren: de veldlijnen van een geomagnetisch net of netwerk zijn in werkelijkheid energie(stralings)banen – ze hebben namelijk een bepaalde breedte, zo’n 20 cm tot 60cm  en de onderlinge afstand bedraagt ongeveer 2 m in noord-zuid richting en ongeveer 2,5 m in oost-west richting.


Deze cijfers variëren naar gelang de samenstelling van de grond en plaats,  terwijl de dichtheid en de schadelijkheid  van de sindsdien zogenaamde “Hartmann-veldlijnen” toeneemt bij aanwezigheid van geologische breuken en/of wateraders en/of radar/straalzenders en/of hoogspanningsleidingen/kabels.


Latere onderzoeken brachten nieuwe bijzonderheden aan het licht, zo ontdekte men zelfs het bestaan van secundaire en tertiaire netwerken.

Zo ontdekte Dr. Curry een geopathisch netwerk dat diagonaal ligt ten opzichte van de n-z richting, met banen van ongeveer 80 cm breed en onderlinge afstanden van 3,5 á 16 m. Romani ontdekte een geopathisch netwerk met onderlinge afstanden van 1,1 á 1,5 m binnen het Hartmann-netwerk.; Kunnen ontdekte een zeer intens geopathisch netwerk van 40 m tussen de veldlijnen waarbinnen ook de Hartmann-  en Curry-lijnen liggen.

Een zwaar storend geopathisch netwerk is het zgn. 3e net  van 10 x 10 m.  enz. enz.

In gestapelde betonnen bouw (flats en hoge kantoorgebouwen) ontdekte Benker  zeer sterke pathogene (ziekmakende) kubusvormige stralings-netwerken voor van 10 x 10 x 10 m (Benker-kubussysteem).


2C. kruispunten

Uit studies blijkt verder dat het extra negatief is op plaatsen waar kruispunten van verschillende netten samenvallen, eventueel ook nog samen geologische breuken, ondergrondse wateraders, tellurische veldlijnen, gas-uitstoot van bijv. radongas (soort rioollucht) en elektromagnetische vervuiling (electrosmog of E.M.S.)


Samenvattend: in willekeurige volgorde zijn de belangrijkste verstoorders  1. globalnet (Hartman-net); 2.  1e diagonaalnet (Curry-net) 3. 2e diagonaalnet (Wissmann-net); 4. Peyré-net  (7x8m) ; 5. Kunnen-net (1,1x1,5m); 6. 3-net (10x10m); 7. geologische breuken (vaak met radongas-uitstoot met een soort rioollucht);

8. wateraders;  9. olie- en gas bellen/lagen; 10. tellurische veldlijnen; 11. ioniserende straling

Over het algemeen zijn alle netwerken op ongeveer 15 cm van de vloer/bodem met elkaar verbonden.


Men kan zeggen dat door het systematisch onderzoekwerk van mensen als bijv.

Dr. Hartmann,  Dr. Curry en hun onderzoekteams, tal van andere onderzoekers daarna, studies konden realiseren, waarmee werd aangetoond dat er echt stoorzones bestaan die pathogeen (ziek-makend) zijn voor het menselijk/dierlijk en plantaardig leven.


2D. Schumann resonantie

In 1952 verscheen er een rapport van Prof. Dr. W.O. Schumann uit München in Duitsland, waarin de bewering stond dat er een natuurlijk pulserend  veld van ongeveer 8 Hz bestond tussen de aarde en de ionosfeer.

Prof. Dr. Schumann stelde dat deze frequentie de natuurlijke biologische frequentie van de aarde is en dus ook van alle levende wezens en planten die daarop leven.

Latere wetenschappers toonden aan dat deze zgn. Schumann Resonantie van 7,83->15 Hz eigenlijk als een soort biologische klok fungeerde en samenvalt met alle activiteiten van de levende wezens.


Orgon

In afgesloten ruimtes wordt door de straling de levenskracht uit de lucht, de orgon (prana/chi/biofotonen e.d.) waarde sterk negatief beïnvloed. In veel gevallen verandert deze orgon, dit zijn de hele kleine oplichtende energieballetjes in de lucht, zelfs in dor (dead orgone of dode orgon) wat extreem slecht is voor alle levende organismen/ mechanismen. Als de  lucht niet regelmatig op een natuurlijke wijze wordt ververst, dus niet via airco, zal er snel verlaging van de weerstand van mens en dier kunnen plaatsvinden, met alle daaraan gekoppelde gevolgen voor de gezondheid!

Dit geldt zowel voor kantoorruimtes, flatgebouwen, ‘moderen’ gebouwde woningen als voor dierenverblijven!

Het bereik van E.L.F. golven

Uit transformatoren (ook halogeen-dimmers, acculaders en adapters) komen z.g.n. E.L.F.-velden. Dit is elektro-magnetische straling van een extreem lage frequentie (<50 Hz), maar nog altijd hoger de natuurlijke 7,83 Hz.

Omdat cellen van levende wezens ook op bio-elektromagnetisch  wijze met elkaar (kunnen) communiceren,  geven deze E.L.F.- velden een zeer grotere verstoring van het bio-elektromagnetisch communicatiesysteem.


De onderstaande tabel geeft een kleine indicatie van de afstand van bepaalde apparatuur tot het menselijke lichaam wat betreft ziek-makende (levensbedreigende)  straling die uitstraalt van apparatuur.

radio                            2   meter                     koelkast                                              5       meter

wekkerradio                  2  meter                    aardkabel GEB                                  10      meter

verw. waterbed             1  meter                    tl. buizen/spaarlampen                        5       meter

hi-fi stereo installatie     5  meter                    spoorbaan leidingen (16Hz)            600      meter

televisie                        6  meter                    hoogspanningsleidingen (50 Hz)     800      meter


Gevolgen van straling

De combinatie van alle voor-genoemde factoren veroorzaakt op de duur in het lichaam allerlei pathogene veranderingen zoals: verhoogde huidweerstand; veranderingen in het ECG; verhoogde hartslag; verlies van de magnetische eigenschappen van het bloed, waardoor de rode bloedcellen gaan samenklonteren; de witte bloedcellen nemen een bolvorm aan, verandering in de pH-waarde (zuurtegraad) van het bloed; verandering in de bloeddruk; verstoring van de polariteit van de celmembranen, waardoor de voedingsopname in de cellen wordt verstoord; sterke toename van vrije radicalen in het lichaam en sterke ondermijning van het (auto) immuunsysteem, sterke verstoring van het zenuwstelsel enz., verslechtering van de mineraalopname uit de voeding enz.

Het resultaat hiervan kan zijn: slapeloosheid; rusteloze slaap; nachtmerries; ochtendvermoeidheid; chronische vermoeidheid (M.E.); M.S.; reuma; hart- en vaatstoornissen; depressies; Cara; hyperactiviteit (ADHD); agressie; chronische hoofdpijn; eczeem; allergie; hoge bloeddruk; wiegendood; kankers (leukemie), geheugen- en concentratieproblemen, (psycho) neurotische aandoeningen, chronische diaree, ongecontroleerde spierreflexen,  burnout  enz. enz.

                

E.e.a. wordt nog versterkt als de persoon belast is met zware metalen (amalgaam/goud-palladium).uit de vullingen van tanden, kiezen en kronen, molybdeen uit gebitscorrigerende beugels, titanium uit (gebits)protheses e.d., ook chemische en petrochemische toxinen (bijv. oplosmiddelen) in combinatie met (landbouw)bestrijdingsmiddelen  zoals bijv. DDT, permethrin, lindaan, dioxine, glyfosfaat p.c.b’s e.d. in het lichaam, versterken de negatieve uitwerking van voor genoemde straling sterk.

Ook aan het gedrag van dieren kan men zien of er straling aanwezig is, want dieren kennen geen placebo effect.

Aardstraalzoekers: kraaien , katten, mieren, meeuwen, muizen, slangen, konijnen, vliegen, wespen e.d..

Bij planten/bomen/struiken : eik, kastanje, maretak, kers, spar, wilg, brandnetel, valkruid, varens, knoflook, rabarber, bieten, rettich, uien, e.d.  


Aardstraalvluchters: geiten, honden, paarden, ooievaars, runderen, reeën, schapen, varkens e.d.

Bij bomen en struiken die niet van de straling houden,kan men ook zien of er straling aanwezig is op de plaats waar ze groeien: bomen met knobbels(tumoren), scheefgroei, dubbele stam e.d..


Meting

In de meeste gevallen zal een biosaneerder de aardstraalbelasting meten met behulp van een aardmagnetometer, Lechner-antenne, of biotensor, al dan niet vergezeld van een Bovis energieschaalverdeling (BE), samen met een professionele Elecrosmogmeter die in bepaalde laag en/of hoog frequentiegebieden de electrosmogwaarden meet in nT (nanoTesla of miljardste Tesla) of μW/m2 bij digitale hoogfrequente straling en/of (soms) een Geigerteller voor ioniserende straling.

De metingen naar pathogene stoorvelden en E.M.S. kunnen plaatsvinden in het veld en/of huis en /of werkruimte en/of op de persoon, en/of op het dier, en/of op de plant/boom zelf.

Wordt in deze praktijk, de meting op een persoon zelf uitgevoerd of via een urinemonster, dan wordt daarbij naast de intensiteit van de straling, ook de energetische vitaliteit, de pH-waarde van het bloed of urine van bepaald, tevens wordt dan bepaald of de persoon elektrisch- of magnetisch geladen bloed heeft.

Bij een levendbloed-analyse methode (volgens Enderlein, Naessens, Bradford) zijn de (verschillende) stralingsniveaus  duidelijk herkenbaar aan het bloedbeeld, ook via een microscoop met donkerveld zijn de stralingseffecten in het bloed duidelijk herkenbaar en de sterke verandering hierin, na neutralisatie ervan.

Zijn de geopathische en electromagnetische meetwaarden eenmaal bekend bij de  biosaneerder dan kan hij/zij een zinvolle (blijvende)oplossing  hiervoor aandragen in de vorm van biosanering  (het neutralisren van straling).


Energetische Meting

De Fransman Bovis heeft een energetische schaalverdeling (Bovismeter) voor het bepalen de Bio-eneregiewaarde (BE) van levende mechanismen vastgesteld en stralingsintensiteit (hoeveelheid straling per oppervlakte-eenheid).


Er kunnen hiermee de volgende situaties worden gemeten.

Intensiteit van de geopathische belasting en electrosmog in de woon/werkomgeving.

Energetische vitaliteit bij personen, dieren, planten/bomen, water en de grond.

Opgenomen stralingsintensiteit van personen, voorwerpen, water, groenten, fruit en planten/bomen.

Of een voedingsproduct al dan niet genetisch gemanipuleerd is. Enz.


De oplossing voor stralingsbelasting en electrosmog:

Voor informatie over oplossingen voor straling. klik >> hier >>

HomeUpCare.html
TherapeutTherapeut.html
OntgiftingOntgifting.html
BehandelingBehandeling.html
ReactiesReacties.html
LinksLinks.htmlLinks.htmlshapeimage_8_link_0
LocatieLocatie.html
VergoedingVergoeding_2014.html

  Praktijk UpCare

natuurlijk fit en gezond